Avís legal

Aquest avís i informació legals regulen l'ús del web www.farell-i.com (d'ara endavant, 'Web') que FARELL INSTRUMENTS SL (d'ara endavant, EMPRESA) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L'EMPRESA té domicili social al carrer Telemàtica 17 del Polígon Industrial La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espanya, i CIF número B58834797, i està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26385, Foli 68, Full B-7778.

Mitjançant la Web, l'EMPRESA facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts relacionats amb la pròpia empresa, com poden ser productes, situació...

 

Obligació d'utilitzar correctament la web i els serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i d'ordre públic.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web -entenent per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, 'Continguts') - de conformitat amb la llei i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte si disposa de l'autorització del titular dels drets corresponents;

b. suprimir, manipular o de qualsevol altra manera alterar el copyright i la resta de dades identificatives de la reserva de drets de l'EMPRESA o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establerts per al seu reconeixement.

 

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

L'EMPRESA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, l'EMPRESA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

L'EMPRESA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONA QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ELS SERVEIS, LA FIABILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO EXCLUSIVAMENT, LES FALLES EN L'ACCÉS A les DIFERENTS PÀGINES DEL WEB.

 

Política de privadesa

Mitjançant aquest avís, FARELL INSTRUMENTS SL domiciliada a Montcada i Reixac (Barcelona 08110), al c/ Telemàtica 17 amb adreça de correu electrònic administracion@farell-i.com (d'ara endavant, EMPRESA), informa els Usuaris de la web www.farell-i.com (d'ara endavant, la Web) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, dades personals) perquè els Usuaris determinin lliurament i voluntàriament si volen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que se'ls pugui sol·licitar o que es puguin obtenir dels usuaris mitjançant el formulari de contacte de la web o el formulari de registre. L'EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En els supòsits esmentats, l'EMPRESA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al corresponent fitxer automatitzat per l'EMPRESA, sent titular i responsable del seu propi fitxer (d'ara endavant, l'Arxiu). L'EMPRESA proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre Política de privadesa. Només en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les dades personals són voluntàries, sense que la manca de resposta impliqui una reducció en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a l'EMPRESA són veraces i, en cas que pateixen qualsevol modificació, es fa responsable de comunicar-ho.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual, si escau, establerta amb l'EMPRESA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, l'enviament d'autoritzacions els serveis, el enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts per l'EMPRESA, actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i el tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'Usuari no queda obligat a contestar.

L'EMPRESA ha adoptat els mitjans i les mesures tècniques de seguretat de l'Arxiu necessaris per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades a l'EMPRESA. Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les vostres dades; a més, tenen reconegut el dret de ser informats de les cessions realitzades contactant amb l'EMPRESA mitjançant l'adreça electrònica administracion@farell-i.com